หน้าหลัก นักพัฒนา ภาษาไพทอน (Python) Python แปลงเมตรเป็นเซนติเมตร

Python แปลงเมตรเป็นเซนติเมตร

ตัวอย่างโค้ดภาษา Python เพื่อแปลงหน่วย เมตร เป็น เซนติเมตร

ขั้นตอนการทำงาน

  1. รับค่าจำนวน เมตร แล้วเก็บไว้ในตัวแปร meter
  2. แปลงเมตรเป็นเซนติเมตร โดยนำตัวแปร meter คูณด้วย 100 (1 เมตร = 100 เซนติเมตร) แล้วเก็บไว้ในตัวแปร centimeter
  3. พิมพ์ตัวแปร meter และ centimeter ออกจอภาพด้วยฟังก์ชั่น print()

ตัวอย่างโค้ด Python

# Powered by : PEP Today
# Website    : https://www.peptoday.com

meter = int(input("ป้อนจำนวน เมตร : "))
centimeter = meter * 100

print(f"\n{meter} เมตร เท่ากับ {centimeter} เซนติเมตร")

การแสดงผลจากโค้ดที่เขียน

ป้อนจำนวน เมตร : 100

100 เมตร เท่ากับ 10000 เซนติเมตร