หน้าหลัก เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย สำหรับ การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ธันวาคม 2565

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย สำหรับ การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ธันวาคม 2565

จำนวนหน้า :
151 หน้า
ขนาดไฟล์ :
20.7 MB
ภาษา :
ภาษาไทย
ประเภทไฟล์ :
PDF
จัดทำโดย :
สำนักงบประมาณ

อัตราค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าใช้จ่ายฉบับเดือนธันวาคม 2564 มีอัตราคงเดิม 133 รายการ อัตราเพิ่มขึ้น 16 รายการ อัตราลดลง 9 รายการ และเพิ่มรายการใหม่ จำนวน 3 รายการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการเพิ่มรายการ การให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ ตามประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดอัตราการให้บริการประชาสัมพันธ์ ทางวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 รวมทั้งปรับปรุงรายการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

เนื้อหา

อัตราค่าใช้จ่ายในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

 1. การฝึกอบรม สัมมนา
 2. การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
 3. การจ้างที่ปรึกษา
 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

หลักเกณฑ์ แนวทาง และลักษณะพื้นฐานในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

 1. การฝึกอบรม สัมมนา
 2. การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
 3. การจ้างที่ปรึกษา
 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

ภาคผนวก

 1. การฝึกอบรม สัมมนา
 2. การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
 3. การจ้างที่ปรึกษา
 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ