หน้าหลัก เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย สำหรับค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เดือนธันวาคม 2565

หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย สำหรับค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เดือนธันวาคม 2565

จำนวนหน้า :
100 หน้า
ขนาดไฟล์ :
10.3 MB
ภาษา :
ภาษาไทย
ประเภทไฟล์ :
PDF
จัดทำโดย :
สำนักงบประมาณ

อัตราค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าใช้จ่ายฉบับเดือนธันวาคม 2564 มีอัตราคงเดิม 176 รายการ อัตราเพิ่มขึ้น 123 รายการ อัตราลดลง 5 รายการ และปรับเพิ่มจำนวนรายการ 6 รายการ

เนื้อหา

 1. ค่าตอบแทน
  ค่าเช่าบ้าน
 2. ค่าใช้สอย
  2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางในประเทศ
  2.2 ค่าเช่าอาคารและที่ดิน
  2.3 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ
  2.4 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
  2.5 อัตราค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ / ค่าพลังงานความเย็นสำหรับระบบปรับอากาศของส่วนราชการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
  2.6 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
  2.7 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ
  2.8 ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก
 3. ค่าวัสดุ
  3.1 ราคาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะ
  3.2 ค่าใช้จ่ายรายกรวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะ
 4. ค่าสาธารณูปโภค
  หลักเกณฑ์การคำนวณหาขนาดและประมาณการค่าใช้จ่ายเครื่องปรับอากาศ