หน้าหลัก เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2565  

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2565  

จำนวนหน้า :
114 หน้า
ขนาดไฟล์ :
3.96 MB
ภาษา :
ภาษาไทย
ประเภทไฟล์ :
PDF
จัดทำโดย :
สำนักงบประมาณ

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และคุณลักษณะเฉพาะสังเขป

 1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
 2. ครุภัณฑ์การเกษตร
 3. ครุภัณฑ์การแพทย์
 4. ครุภัณฑ์การศึกษา
 5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
 6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
 7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
 8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 9. ครุภัณฑ์โรงงาน
 10. ครุภัณฑ์สำนักงาน
 11. ครุภัณฑ์สำรวจ
 12. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ภาคผนวก

 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 48 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2516 เรื่อง การกำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์และบ้านพักข้าราชการ
 2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 28 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
 3. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.1/ว 43 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์