หน้าหลัก นักพัฒนา ภาษาจาวา (Java) ภาษา Java แสดงผลตัวเลข 9 ถึง 1 แบบเพิ่มจำนวน (ชิดซ้าย) เป็นรูปสามเหลี่ยม

ภาษา Java แสดงผลตัวเลข 9 ถึง 1 แบบเพิ่มจำนวน (ชิดซ้าย) เป็นรูปสามเหลี่ยม

ตัวอย่างโค้ด Java สำหรับเขียนโปรแกรมแสดงตัวเลข 1-9 ให้เป็นรูปสามเหลี่ยม โดยในหลักแรกของแต่ละบรรทัดจะแสดงตัวเลขที่มากที่สุดไปหาน้อยสุดจนถึง 1 เช่น บรรทัดแรกจะแสดง 1 และบรรทัดสุดท้ายจะแสดง 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ในตัวอย่างโค้ดนี้ สามารถเปลี่ยนค่าในตัวแปร max_number = 9 เป็นค่าอื่นได้ เพื่อให้เข้าใจและเห็นการทำงานของโปรแกรม

โจทย์ต้องการแสดงผลดังนี้

 1
 2 1
 3 2 1
 4 3 2 1
 5 4 3 2 1
 6 5 4 3 2 1
 7 6 5 4 3 2 1
 8 7 6 5 4 3 2 1
 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ตัวอย่างโค้ด Java

// Powered by : PEP Today
// Website    : https://www.peptoday.com

public class Peptoday {

	public static void main(String[] args) {

		int max_number = 9;
		
		for(int i = max_number; i >= 0; i--) {
			
			for(int j = max_number - i; j > 0; j--) {
				System.out.printf(" %d", j);
			}
			
			System.out.println();
		}
	}
}

ตัวแปร max_number ในบรรทัดที่ 8 กำหนดตัวเลขสูงสุดที่ต้องการแสดงผล สามารถเปลี่ยนเป็นตัวเลขอื่นได้ เช่น max_number = 5 ก็จะแสดงผลได้ดังนี้

 1
 2 1
 3 2 1
 4 3 2 1
 5 4 3 2 1

การแสดงผลจากโค้ดที่เขียน

ภาษา Java แสดงผลตัวเลข 9 ถึง 1 แบบเพิ่มจำนวน (ชิดซ้าย) เป็นรูปสามเหลี่ยม