หน้าหลัก เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

จำนวนหน้า :
129 หน้า
ขนาดไฟล์ :
10 MB
ภาษา :
ภาษาไทย
ประเภทไฟล์ :
PDF
จัดทำโดย :
สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เนื้อหา

ตอนที่ 1 บทนำ
ตอนที่ 2 กรอบแนวคิดในการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ตอนที่ 3 การบริหารการจัดสอบระดับศูนย์สอบ
ตอนที่ 4 การบริหารการจัดสอบระดับสนามสอบ
ตอนที่ 5 การตรวจข้อสอบ
ตอนที่ 6 เอกสารในการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ตอนที่ 7 การดำเนินการใช้งานระบบ NT Access
ตอนที่ 8 การรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ตอนที่ 9 การจัดสอบสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ