หน้าหลัก นักพัฒนา ภาษาจาวา (Java) ภาษา Java แสดงผลตัวเลข 1-9 แบบเพิ่มจำนวน (ชิดซ้าย) เป็นรูปสามเหลี่ยม

ภาษา Java แสดงผลตัวเลข 1-9 แบบเพิ่มจำนวน (ชิดซ้าย) เป็นรูปสามเหลี่ยม

ตัวอย่างโค้ดภาษา java ในการแสดงผลตัวเลขเป็นรูปสามเหลี่ยม โดยบรรทัดแรกจะแสดง 1 เพียงเลขเดียว และบรรทัดสุดท้ายจะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9

โจทย์การแสดงผลที่ต้องการ

 1
 1 2
 1 2 3
 1 2 3 4
 1 2 3 4 5
 1 2 3 4 5 6
 1 2 3 4 5 6 7
 1 2 3 4 5 6 7 8
 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ตัวอย่างโค้ด Java

// Powered by : PEP Today
// Website    : https://www.peptoday.com

public class Peptoday {

	public static void main(String[] args) {

		int max_number = 9;
		
		for(int i = 1; i <= max_number; i++) {
			
			for(int j = 1; j <= i; j++) {
				System.out.printf(" %d", j);
			}
			
			System.out.println();
		}
	}
}

อธิบายโค้ด Java เพิ่มเติม

  1. ตัวแปร max_number = 9 เป็นชนิด int กำหนดตัวเลขสูงสุดที่ต้องการแสดง สามารถเปลี่ยนเลขอื่นได้ เช่น max_number = 5 ก็จะแสดงตัวเลขสูงสุดคือ 5 และมีจำนวน 5 บรรทัด
  2. for ที่ 1 (บรรทัดที่ 10) เป็นการทำซ้ำในการแสดงผลของบรรทัด
  3. for ที่ 2 (บรรทัดที่ 12) เป็นการทำซ้ำเพื่อแสดงผลตัวเลข ที่กำหนดในตัวแปร j ในแต่ละรอบจะเริ่มต้นที่ 1 และสูงสุดไม่เกินค่าในตัวแปร i
  4. เมื่อสิ้นสุดการแสดงผลในลูป for ที่ 2 ก็จะทำการ System.out.println(); เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่

การแสดงผลจากโค้ดที่เขียน

ภาษา Java แสดงผลตัวเลข 1-9 แบบเพิ่มจำนวน (ชิดซ้าย) เป็นรูปสามเหลี่ยม