หน้าหลัก นักพัฒนา ภาษาซีชาร์ป (C#) ภาษา C# ตรวจสอบตัวอักษรภาษาอังกฤษ ว่าเป็น สระ หรือ พยัญชนะ [Console App]

ภาษา C# ตรวจสอบตัวอักษรภาษาอังกฤษ ว่าเป็น สระ หรือ พยัญชนะ [Console App]

ตัวอย่างโค้ดภาษา C# ในการตรวจสอบตัวอักษรภาษาอังกฤษ ว่าเป็น สระ (vowel) หรือ พยัญชนะ (consonant) เขียนในรูปแบบ Console App

เครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้

 • Microsoft Visual Studio Community 2022 (64-bit) – Version 17.2.6
 • Microsoft .NET Framework Version 4.7.2

ตัวอย่างโค้ด C#

// Powered by : PEP Today
// Website  : https://www.peptoday.com

using System;
using System.Linq;

namespace Peptoday
{
  internal class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string[] vowel = new[] { "A", "E", "I", "O", "U"};

      Console.Write(" Enter character for VOWEL & CONSONANT : ");

      string _char = Console.ReadLine();

      if (vowel.Contains(_char.ToUpper()))
      {
        Console.WriteLine("\n ==> {0} is VOWEL", _char);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("\n ==> {0} is CONSONANT", _char);
      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

การแสดงผลหน้าจอ

ภาษา C# ตรวจสอบตัวอักษรภาษาอังกฤษ ว่าเป็น สระ หรือ พยัญชนะ [Console App]
กรณีเป็น สระ (vowel)
ภาษา C# ตรวจสอบตัวอักษรภาษาอังกฤษ ว่าเป็น สระ หรือ พยัญชนะ [Console App]
กรณีเป็น พยัญชนะ (consonant)