หน้าหลัก เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Circular Economy Policy Forum Report 2022 [PDF]

Circular Economy Policy Forum Report 2022 [PDF]

จำนวนหน้า :
136 หน้า
ขนาดไฟล์ :
310 MB
ISBN :
978-616-94018-0-3
ภาษา :
ภาษาไทย
ประเภทไฟล์ :
PDF
จัดทำโดย :
สมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (ประเทศไทย) และ สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

เนื้อหา

 • 0. คำนิยม
 • 1. บทนำ
 • 2. ปัจจัยเอื้อสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
 • 3. การลดภาวะโลกรวนด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน
 • 4. ประสบการณ์ความรู้วิทยากรจากฟอรั่ม 7 กลุ่ม CIRCULAR INNOVATION POLICY FORUM
  • 4.1 อุตสาหกรรม-ทิศทาง นโยบายการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจหมุนเวียน
  • 4.2 เกษตรและอาหาร-การประเป็นความสูญเสียและขยะอาหารการจัดการอาหารส่วนเกินเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • 4.3 มุมมองด้านสิ่งแวดล้อม การขับเคลื่อนด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน นโยบายและกฎระเบียบสนับสนุนภาคเอกชนดำเนินธุรกิจ
  • 4.4 นโยบายการขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวและบริการแบบเศรษฐ์กิจหมุนเวียนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การขับเคลื่อน CE Tourism อพท.
  • 4.5 กระบวนการเรียนรู้ในบริบทชุมชน เพื่อสร้าง CE Citizen
  • 4.6 วิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม Innovation Sandbox ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
  • 4.7 ตราสารหนี้สีเขียว (Green Bond)ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเครื่องมือและกลไกกองทุนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
 • 5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  • 5.1 ระบบสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน : นโยบายการเงินและตลาดทุน
  • 5.2 แผนที่นำทางวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน
   • 1) อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
   • 2) อุตสาหกรรมพลาสติกฐานปิโตรเลี่ยม
   • 3) อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
  • 5.3 ทิศทางการกำหนดนโยบายและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน กระบวน
 • 6. สรุปข้อมูลเศรษฐกิจหมุนเวียนจาก Circular Economy Innovation Policy Forum 2022
 • 7. สรุปประเด็นสำคัญการประชุม Circular Economy Innovation Policy Forum 2022