หน้าหลัก เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ปี 2564 [PDF]

รายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ปี 2564 [PDF]

จำนวนหน้า :
126 หน้า
ขนาดไฟล์ :
57.4 MB
ISBN :
978-616-584-012-5
ภาษา :
ภาษาไทย
ประเภทไฟล์ :
PDF
จัดทำโดย :
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

เนื้อหา

บทที่ 1 อววน. กับการพัฒนาประเทศ

1.1 บทนำ
1.2 ขีดความสามารถของประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในเวที่นานาชาติ
1.3 มาตรการ อววน. ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 2 สร้างความสามารถ ววน. สู่การเก็บเกี่ยวผลในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

2.1 ขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของไทย
2.2 การลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจากภาครัฐ
2.3 การสร้างศักยภาพด้าน ววน. สู่การเก็บเกี่ยวผล

บทที่ 3 ปรับกระบวนทัศน์การอุดมศึกษาสำหรับโลกยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม

3.1 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอุดมศึกษา (Disruption)
3.2 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

บทที่ 4 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

4.1 การปรับโครงสร้างระบบหน่วยงาน
4.2 การจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน เพื่อเป็นทิศทางการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
4.3 การพัฒนาระบบงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน
4.4 การจัดระบบติดตามและประเมินผล เพื่อติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
4.5 การเชื่อมโยงข้อมูลการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทั้งระบบ
4.6 การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ

บทที่ 5 ภาพรวมการดำเนินการที่ผ่านมาและแนวทางการพัฒนา อววน. ในอนาคต

5.1 ภาพรวมการดำเนินการที่ผ่านมา
5.2 การปรับตัวสู่อนาคต
5.3 แนวทางการพัฒนา อววน. ในระยะ 5 ปีข้างหน้า