หน้าหลัก เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Investment Ecosystem – Innovation Driven Enterprises [PDF]

Investment Ecosystem – Innovation Driven Enterprises [PDF]

การพัฒนาระบบนิเวศการร่วมลงทุนในธุรกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทย: เร่งยกระดับประเทศไทยสู่สเกลอัพ 2030 – Accelerating Thailand Scale-Up Nation 2030

จำนวนหน้า :
46 หน้า
ขนาดไฟล์ :
9.6 MB
ISBN :
978-616-584-020-0
ภาษา :
ภาษาไทย
ประเภทไฟล์ :
PDF
จัดพิมพ์โดย :
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

เนื้อหา

 • คำนำผู้เขียน (Forward by the Authors)
 • คำนำผู้บริหาร (Forward by the Executives)
 • บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
 • กรอบการวิจัย (Research Framework)
 • 1. ความท้าทายและโอกาสของระบบนิเวศการร่วมลงทุนในธุรกิจฐานนวัตกรรมในประเทศไทย (Challenges & Opportunities)
  • สถานภาพระบบนิเวศการร่วมลงทุนในธุรกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน (Current Situation)
  • ต้นเหตุของความท้าทายในธุรกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทย (The Root Causes)
 • 2. ความสำเร็จของธุรกิจฐานนวัตกรรมในประเทศไทย (The Accomplishment)
  • เป้าหมายร่วมและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Common Goals & Expectations by Stakeholders).
  • ปัจจัยความสำเร็จและโอกาสของธุรกิจฐานนวัตกรรม (Success Factors & Opportunities)
 • 3. พัฒนาระบบนิเวศการร่วมลงทุนในธุรกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทย (System Development)
  • กลไกพัฒนาระบบนิเวศการร่วมลงทุนในธุรกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทย (Mechanism)
  • อุปสรรคในการพัฒนระบบนิเวศการร่วมลงทุนในธุรกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทย (Obstacles)
 • 4. นโยบายขับเคลื่อนระบบนิเวศการร่วมลงทุนในธุรกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทย (Driven Policy)
  • ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายขับเคลื่อนระบบนิเวศการร่วมลงทุนในธุรกิจฐานนวัตกรรม (Policy Recommendation)
 • เอกสารอ้างอิง
 • คณะผู้วิจัย