หน้าหลัก เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Lifelong learning การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพลิกโฉมฉับพลันและวิกฤตการณ์โลก [PDF]

Lifelong learning การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพลิกโฉมฉับพลันและวิกฤตการณ์โลก [PDF]

จำนวนหน้า :
74 หน้า
ขนาดไฟล์ :
16.2 MB
ISBN :
978-616-584-040-8
ภาษา :
ภาษาไทย
ประเภทไฟล์ :
PDF
จัดทำโดย :
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

เนื้อหา

 • 1. บทนำ
  • 1.1 สถานการณ์โลกที่ส่งผลต่อความต้องการกำลังคนและรูปแบบการเรียนรู้
  • 1.2 ความสำคัญและแนวคิดของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • 1.3 บทบาทของผู้เล่นในระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • 1.4 จุดเน้นของการศึกษาและเป้าหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิตในแต่ละช่วงวัย
 • 2. เด็กและยาวชนนอกระบบการศึกษา
  • 2.1 สถานการณ์ของเด็กและเยาวชนนอกระบบ
  • 2.2 ความต้องการและข้อจำกัดการเข้าถึงการศึกษา
  • 2.3 มาตรการการช่วยเหลือในปัจจุบันและข้อจำกัดในการดำเนินงาน
  • 2.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
  • 2.5 ตัวอย่างข้อเสนอกลไกการพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงกับอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่จะไม่ได้ศึกษาต่อและกลุ่มนอกระบบการศึกษา
 • 3. นักศึกษา
  • 3.1 สถานการณ์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
  • 3.2 รูปแบบการจัดการศึกษาที่บูรณาการกับการทำงานระดับอุดมศึกษา
  • 3.3 มาตรการส่งเสริมการพัฒฒนาบัณฑิตฐานสมรรถนะในปัจจุบัน
  • 3.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาบัณฑิตฐานสมรรถน
  • 3.5 ตัวอย่างข้อเสนอกลไกการสนับสนุนการพัฒนาบัณฑิตฐานสมรรถนะ
 • 4. กำลังแรงงาน
  • 4.1 สถานการณ์ด้านแรงงาน
  • 4.2 ผลกระทบของโควิด -19 ต่อภาคเศรษฐกิจและการจ้างงานของไทย
  • 4.3 ความท้าทายของกำลังแรงงานไทย
  • 4.4 มาตรการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะให้กับแรงงาน
  • 4.5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนากำลังแรงงาน
  • 4.6 ตัวอย่างข้อเสนอกลไกการพัฒนากำลังแรงงาน
 • 5. ผู้สูงอายุ
  • 5.1 สถานการณ์ด้านสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย
  • 5.2 ความต้องการในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ
  • 5.3 การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
  • 5.4 มาตรการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน
  • 5.5 ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนรู้และอาชีพให้ผู้สูงอายุ
  • 5.6 ตัวอย่างข้อเสนอกลไกการดำเนินงาน
 • 6. ข้อเสนอกลยุทธ์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเฉพาะกลุ่ม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • 6.1 บริบทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยเฉพาะกลุ่ม
  • 6.2 ข้อเสนอกลยุทธ์การขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยเฉพาะกลุ่ม