หน้าหลัก นักพัฒนา ภาษา Swift SwiftUI SwiftUI สร้าง Link เป็นแบบปุ่มกดพร้อมไอคอน

SwiftUI สร้าง Link เป็นแบบปุ่มกดพร้อมไอคอน

SwiftUI สร้าง Link เป็นแบบปุ่มกดพร้อมไอคอน
Link(destination: URL(string: "https://www.peptoday.com")!){
  HStack(spacing: 10){
    Image(systemName: "apple.logo")
    Text("peptoday.com")
  }
  .font(.largeTitle)
  .foregroundColor(.white)
  .padding()
  .padding(.horizontal)
  .background(
    Capsule()
      .fill(Color.blue)
  )
}

จากตัวอย่างโค้ด

1.เปลี่ยนรูปภาพโดยใช้ไอคอน หรือสามารถดูได้จาก SF Symbols ของ Apple ได้

Image(systemName: "apple.logo")

2.แก้ไขข้อความที่ต้องการใน Text()

Text("peptoday.com")

3.เปลี่ยนสีพื้นหลังโดยแก้ไข Color.[สีที่ต้องการ] เช่น Color.blue, Color.red, Color.green, Color.gray

.background(
    Capsule()
      .fill(Color.blue)
)