หน้าหลัก เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ ประวัติครู 16 มกราคม 2566

หนังสือ ประวัติครู 16 มกราคม 2566

จำนวนหน้า :
260 หน้า
ขนาดไฟล์ :
71.9 MB
ISBN :
978-616-7746-73-9
ภาษา :
ภาษาไทย
ประเภทไฟล์ :
PDF
จัดทำโดย :
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคุรุสภาจัดพิมพ์เนื่องในงานวันครู 16 มกราคม 2566

เนื้อหา

  • ผู้นำในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
  • ครูภูมิปัญญาไทย
  • ครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์
  • ครูในสถาบันอุดมศึกษา
  • ภาคผนวก
    • นามานุกรมครู
    • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือประวัติครู