หน้าหลัก เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2565

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2565

จำนวนหน้า :
208 หน้า
ขนาดไฟล์ :
22 MB
ISBN :
978-616-7746-74-6
ภาษา :
ภาษาไทย
ประเภทไฟล์ :
PDF
จัดทำโดย :
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง รวมถึงการต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น

เนื้อหา

จะประกอบด้วยรายชื่อโรงเรียนและนวัตกรรม ประจำปี 2565 ซึ่งมีทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้

  • ด้านการจัดการเรียนรู้ จำนวน 16 โรงเรียนงเรียน
  • ด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 3 โรงเรียน
  • ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา จำนวน 27 โรงเรียน
  • ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ จำนวน 21 โรงเรียน
  • ด้านการวัดและประเมินผล จำนวน 1 โรงเรียน

ภาคผนวก

  • เกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรมสถานศึกษา
  • ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “ระดับประเทศ”
  • คณะผู้จัดทำ