หน้าหลัก การลงทุน กองทุนรวม กองทุนรวมปันผล เดือนกุมภาพันธ์ 2566

กองทุนรวมปันผล เดือนกุมภาพันธ์ 2566

รายชื่อกองทุนรวมที่ประกาศจ่ายเงินปันผลในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนก่อนวันปิดสมุด (XD)

ชื่อกองทุนรวมเงินปันผลต่อหน่วย (บาท)วันปิดสมุด (XD)วันจ่ายเงินปันผล
ONE-FLEX0.16 1 ก.พ. 256610 ก.พ. 2566
THANA10.50 1 ก.พ. 256610 ก.พ. 2566
ONE-FAS0.22 1 ก.พ. 256610 ก.พ. 2566
ONE-EQ0.58 2 ก.พ. 256613 ก.พ. 2566
ONE-UB 30.61 2 ก.พ. 256613 ก.พ. 2566
ONE-DI0.06 3 ก.พ. 256614 ก.พ. 2566
BCAP0.055551 7 ก.พ. 256614 ก.พ. 2566
SCBSE0.20 8 ก.พ. 256620 ก.พ. 2566
SCBENERGY0.10 8 ก.พ. 256620 ก.พ. 2566
SCBBANKING0.10 8 ก.พ. 256620 ก.พ. 2566
KFSDIV0.25 10 ก.พ. 256621 ก.พ. 2566
KFGPROP-D0.30 10 ก.พ. 256621 ก.พ. 2566
TOF0.50 9 ก.พ. 256622 ก.พ. 2566
KT-HiDiv0.30 9 ก.พ. 256627 ก.พ. 2566
YAYU10.23 7 ก.พ. 256616 ก.พ. 2566

หมายเหตุ โปรดตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินปันผลกับประกาศของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) อีกครั้ง