หน้าหลัก นักพัฒนา ภาษาไพทอน (Python) Python แปลงกิโลไบต์เป็นไบต์

Python แปลงกิโลไบต์เป็นไบต์

ตัวอย่างโค้ดในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ในการแปลงหน่วยจากกิโลไบต์เป็นหน่วยไบต์ มีตัวอย่างดังนี้

ขั้นตอนการทำงาน

  1. รับค่า กิโลไบต์ จากการป้อนตัวเลขของผู้ใช้งาน แล้วเก็บไว้ในตัวแปร kilobyte
  2. แปลงกิโลไบต์เป็นไบต์ โดยการนำตัวแปร kilobyte คูณด้วย 1024 (1 กิโลไบต์ = 1024 ไบต์ ) แล้วเก็บไว้ในตัวแปร byte
  3. พิมพ์ตัวแปร kilobyte และ byte ออกจอภาพด้วยฟังก์ชั่น print()

ตัวอย่างโค้ด Python

# Powered by : PEP Today
# Website    : https://www.peptoday.com

kilobyte = int(input("ป้อนจำนวน กิโลไบต์ : "))
byte = kilobyte * 1024

print(f"\n{kilobyte} กิโลไบต์ เท่ากับ {byte} ไบต์")

จากตัวอย่างจะเป็นการคำนวณแบบ เลขฐาน 2 ทำให้ 1 กิโลไบต์ = 1024 ไบต์ หากจะใช้แบบ เลขฐาน 10 จะต้องกำหนดให้ 1 กิโลไบต์ = 1000 ไบต์ ทั้งนี้แล้วแต่จุดประสงค์ของโจทย์และความต้องการ

การแสดงผลจากโค้ดที่เขียน

ป้อนจำนวน กิโลไบต์ : 1

1 กิโลไบต์ เท่ากับ 1024 ไบต์
ป้อนจำนวน กิโลไบต์ : 100

100 กิโลไบต์ เท่ากับ 102400 ไบต์