หน้าหลัก นักพัฒนา ภาษาไพทอน (Python) Python แปลงมิลลิเมตรเป็นเซนติเมตร

Python แปลงมิลลิเมตรเป็นเซนติเมตร

ตัวอย่างโค้ดภาษา Python ในการแปลงจากหน่วย มิลลิเมตร เป็นหน่วย เซนติเมตร สามารถทำได้ดังนี้

ขั้นตอนการทำงาน

  1. รับค่าจำนวน มิลลิเมตร จากการป้อนตัวเลขของผู้ใช้งาน แล้วเก็บไว้ในตัวแปร millimeter
  2. แปลงจากมิลลิเมตรเป็นเซนติเมตร โดยการนำตัวแปร millimeter หารด้วย 10 (1 เซนติเมตร = 10 มิลลิเมตร) แล้วเก็บไว้ในตัวแปร centimeter
  3. พิมพ์ตัวแปร millimeter และ centimeter ออกจอภาพด้วยฟังก์ชั่น print()

ตัวอย่างโค้ด Python

# Powered by : PEP Today
# Website    : https://www.peptoday.com

millimeter = int(input("ป้อนจำนวน มิลลิเมตร : "))
centimeter = millimeter / 10

print(f"\n{millimeter} มิลลิเมตร เท่ากับ {centimeter} เซนติเมตร")

การแสดงผลจากโค้ดที่เขียน

ป้อนจำนวน มิลลิเมตร : 100

100 มิลลิเมตร เท่ากับ 10.0 เซนติเมตร