หน้าหลัก นักพัฒนา ภาษาไพทอน (Python) Python แปลงกิโลเมตรเป็นเมตร

Python แปลงกิโลเมตรเป็นเมตร

ตัวอย่างโค้ดภาษา Python เพื่อแปลงหน่วย กิโลเมตร เป็น เมตร

ขั้นตอนการทำงาน

  1. รับค่าจำนวน กิโลเมตร จากการป้อนตัวเลขของผู้ใช้งาน แล้วเก็บไว้ในตัวแปร kilometer
  2. แปลงกิโลเมตรเป็นเมตร โดยการนำตัวแปร kilometer คูณด้วย 1000 (1 กิโลเมตร = 1000 เมตร) แล้วเก็บไว้ในตัวแปร meter
  3. พิมพ์ตัวแปร kilometer และ meter ออกจอภาพด้วยฟังก์ชั่น print()

ตัวอย่างโค้ด Python

# Powered by : PEP Today
# Website    : https://www.peptoday.com

kilometer = int(input("ป้อนจำนวน กิโลเมตร : "))
meter = kilometer * 1000

print(f"\n{kilometer} กิโลเมตร เท่ากับ {meter} เมตร")

สูตรแปลง กิโลเมตร เป็น เมตร คือ กิโลเมตร * 1000 (เนื่องจาก 1 กิโลเมตร = 1000 เมตร)

การแสดงผลจากโค้ดที่เขียน

ป้อนจำนวน กิโลเมตร : 15

15 กิโลเมตร เท่ากับ 15000 เมตร