หน้าหลัก นักพัฒนา ภาษาไพทอน (Python) Python แปลงเซนติเมตรเป็นเมตร

Python แปลงเซนติเมตรเป็นเมตร

ตัวอย่างโค้ดภาษา Python เพื่อแปลงหน่วย เซนติเมตร เป็น เมตร

ขั้นตอนการทำงาน

  1. รับค่าจำนวน เซนติเมตร จากการป้อนตัวเลขของผู้ใช้งาน แล้วเก็บไว้ในตัวแปร centimeter
  2. แปลงหน่วยเซนติเมตรเป็นเมตร โดยการนำตัวแปร centimeter หารด้วย 100 (100 เซนติเมตร = 1 เมตร) แล้วเก็บไว้ในตัวแปร meter
  3. พิมพ์ตัวแปร centimeter และ meter ออกจอภาพด้วยฟังก์ชั่น print()

ตัวอย่างโค้ด Python

# Powered by : PEP Today
# Website    : https://www.peptoday.com

centimeter = int(input("ป้อนจำนวน เซนติเมตร : "))
meter = centimeter / 100

print(f"\n{centimeter} เซนติเมตร เท่ากับ {meter} เมตร")

input() ใช้สำหรับรับค่าจากผู้ใช้งาน

int() แปลงค่าให้เป็นชนิดจำนวนเต็ม (integer)

การแสดงผลจากโค้ดที่เขียน

ป้อนจำนวน เซนติเมตร : 1000

1000 เซนติเมตร เท่ากับ 10.0 เมตร